Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen jou en SCENTBAR tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door SCENTBAR uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer jij je op deze voorwaarden heb gecontracteerd, aanvaard je de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen jou als klant en SCENTBAR.
 1. Totstandkoming overeenkomst

  1. Tussen jou en SCENTBAR komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat je een aanbieding van SCENTBAR accepteert middels het volledig en correct invullen van het door SCENTBAR beschikbaar gemaakte formulier.
 2. Prijs
  1. SCENTBAR behoudt het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij SCENTBAR uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en je de mogelijkheid hebt om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent.
  2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door SCENTBAR wordt vermeld bij uitgifte.
  3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  4. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd. SCENTBAR behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 3. Betaling
  1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door SCENTBAR aangeboden betalingsmogelijkheden.
  2. Bij het gebruik van een betalingsmethode die door SCENTBAR wordt aangeboden geef je SCENTBAR toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
  3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht voor het administratief handelen.
  5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is SCENTBAR gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op jou te verhalen.
  6. De producten blijven eigendom van SCENTBAR totdat je de producten hebt betaald.
  7. Betalingsherinneringen worden door SCENTBAR uitsluitend elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres die bij het aangaan van de overeenkomst is doorgegeven.
 4. Levering, levertijd en uitvoering
  1. Levering geschiedt op kosten van SCENTBAR indien het bij de bestelling opgegeven adres zich bevindt in Nederland & België.
  2. Jij (d.w.z. de persoon aan wie het product wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
  3. Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. SCENTBAR biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
  4. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt doordat de contactgegevens onjuist zijn ingevuld, zal SCENTBAR de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de kosten in rekening brengen.
  5. Bij afname van het parfumabonnement ben jij verantwoordelijk voor het doorgeven van de parfumkeuze voor de opvolgende maand. Wanneer er 3 dagen voor levering geen parfumkeuze voor de opvolgende maand is doorgegeven mag SCENTBAR de keuze van voorgaande maand naar jou als klant toesturen.
 5. Herroeping
  1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Dit is conform met het in Nederland geldende retourrecht.
  2. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wenst te behouden. Dit houdt in dat het zegel op de verstuiver intact dient te zijn bij ontvangst van de verstuiver door SCENTBAR. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SCENTBAR retourneren conform de door SCENTBAR gegeven instructies.
  3. Het product kan worden geretourneerd door het product per post te versturen naar het volgende adres: Atjehstraat 45, 9715 EH te Groningen.
  4. De kosten van retournering komen voor jouw rekening.
  5. Indien je de producten reeds betaald hebt, zal SCENTBAR de betaling binnen 30 dagen nadat het volledige product retour is ontvangen aan jou terugbetalen.
 6. Gegevensbescherming
  1. De door jou aan SCENTBAR verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
 7. Garantie en aansprakelijkheid
  1. SCENTBAR garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door SCENTBAR verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  2. SCENTBAR garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd en geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 8. Wijzigingen
  1. SCENTBAR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij het maken van wijzigingen in de algemene voorwaarden zal SCENTBAR dit te allen tijde delen met haar klanten wanneer dit invloed heeft op de overeenkomst die tussen jou en SCENTBAR is aangegaan. Bij materiële wijzigingen van de overeenkomst heeft de klant altijd het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 9. Ontbinding
  1. Indien jij je verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft SCENTBAR de keuze om: a. jou de gelegenheid te geven om binnen een door SCENTBAR gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwingen geheel of gedeeltelijk te ontbinden; SCENTBAR behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op jou te verhalen.
 10. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op alle verbintenissen tussen jou en SCENTBAR is Nederlands recht van toepassing.